WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI

Zarząd Spółki Akcyjnej „LEGFARM” w likwidacji z siedzibą w Legnicy w związku z art. 16 ustawy z dnia 20.08.2019r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Jaworzyńska 58. 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10-tej do 13-tej.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt telefoniczny: 76 8560 136, 607177731, lub elektronicznie na adres : ksiegowosc.legfarm@persoft.pl

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepis prawa.

Zofia Wiącek – likwidator

Stanisław Sokołowski – likwidator