WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI

Zarząd Spółki Akcyjnej „LEGFARM” w likwidacji z siedzibą w Legnicy w związku z art. 16 ustawy z dnia 20.08.2019r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie […]